Mänsklig utveckling genom astrologisk tidsålder?

Astrologisk tidsålder delar upp stjärnhimlen i tolv zoner som tar sin början i den stjärnbild som vårdagjämningen inträffar i. Även om den astrologiska tidsålderns indelning av tidrymd är vetenskapligt ogrundad, så är det en intressant filosofi genom att varje tidsperiod utvecklar det mänskliga medvetandet utifrån de kännetecken som finns i stjärnbilden.

Fiskarnas tidsålder kännetecknas av religion och tro, ovisshet och självuppoffring. I denna tidsålder är kunskap tillgänglig för ett fåtal människor pga. samhällsstruktur. Det är lätt att utöva makt genom hierarkiska strukturer där separation och individualism råder. Men den representeras också av sökande och att finna sin tro. Kännetecken för Vattumannens tidsålder är kunskap, vetenskap och insikt. Information är mer lättillgänglig vilket gör att traditionella maktstrukturer raseras. Självbestämmande och att alla är en del av en helhet blir ett synsätt. Vi börjar koppla ihop inre samband med vår yttre handling. Sökandet ersätts med fakta och tron med förnuft.

Yogiska tekniker

Yogi Bhajan ansåg att i Vattumannens tidsålder tar en mänsklig hjärna emot mer information per dag än vad en medeltida människa gjorde under en livstid. Detta informationsflöde är påfrestande och därför behöver vi stödja vårt nervsystem och medvetande för att inte hamna i psykisk ohälsa. Vi kan få svårt att sortera ut vad som är vad vilket kan leda till stress, depression och ångest. Därför lärde han ut Aquarian Sadhana och ett self-sensory system som leder till kroppsmedvetenhet och ökad hälsa. Genom att vi utvecklar detta system får vi energi och uthållighet, kreativitet och medkänsla vilket gör oss ödmjuka och kärleksfulla individer.

Sedan jag började regelbundet med kundaliniyoga har jag ökat min medvetenhet både kroppsligt och andligt. Jag lever på ett helt annat sätt än vad jag gjorde tidigare och jag försöker vara så autentisk och sann i mig själv utan att förlora mig själv. Det är inte lätt alla gånger. Samhället är fortfarande format enligt tidigare traditioner där människor intar en mask som de visar utåt och agerar efter. Resonemang och värderingar styrs fortfarande av gamla strukturer. Men jag skönjer en förändring. Både lokalt och på global nivå. Människor reagerar kraftfullare på orättvisor, start-up företag ger nya arbetssätt och individer stannar upp och söker inåt istället för att rusa iväg och ha bråttom. Kanske är det övergången till Vattumannens tidsålder som sker? Kanske är det bara mänsklig evolution? Var och en blir salig på sin tro.

Sat Nam,